Avís legal

AVÍS LEGAL

Informació general sobre el prestador del servei:      

A l'efecte del que preveu la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, (en endavant, la LSSICE), es posa en coneixement de l'usuari, (en endavant, l'USUARI), que accedeix a aquesta pàgina web amb el domini, "www.sosa.cat", (en endavant, la WEB), la següent INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL PRESTADOR DEL SERVEI:

Denominació social: SOSA INGREDIENTS, SL. (En endavant, SOSA INGREDIENTS).
Domicili: Carrer Sot d'Aluies s/n P.I. Sot d'Aluies 08180 Moià, Barcelona.
C.I.F .: B08932188
Tel: 938666111
Fax: 938666094
Correu-e: sosa@sosa.cat
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 23.945, Foli 77, Full 61.693, Secc. General, Inscripció 6ª. Així mateix, SOSA INGREDIENTS informa a l'USUARI dels següents termes i condicions:

1. Condicions generals d'ús de la web             
Els continguts, activitats comercials i serveis, en general, prestats a través del web estan sotmesos als termes i condicions previstos en aquest "Avís Legal i Política de Privacitat" (en endavant, l'AVÍS), i compleixen amb la vigent legislació espanyola , especialment, amb l'esmentada LSSICE i la normativa vigent en protecció de dades, concretament, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant el RGPD).

En conseqüència, el simple accés i utilització de la WEB per qualsevol persona implica l'atribució de la condició d'USUARI i l'acceptació plena de tots els termes i condicions recollits en aquest AVÍS des del mateix moment que s'accedeix a la WEB.

L'accés a la WEB, així com la sol·licitud de tot tipus d'informació són totalment gratuïts.

SOSA INGREDIENTS es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevol dels termes i condicions de les presents Normes d'ús, en els termes i condicions que estimi convenient, informant als usuaris de les modificacions efectuades a través de www.sosa.cat.

Si una de les estipulacions de les presents condicions d'aquest "Avís Legal i Política de Privacitat" fos declarada nul·la o inoperant, la resta de normes es mantindran en els termes acordats. SOSA INGREDIENTS es comprometen a substituir l'estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.


2. Política de privacitat       

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

A través dels diferents apartats de contacte del web així com a través del registre a la mateixa, demanem la seva informació d'identificació personal per poder contestar a les seves peticions i oferir-li informació sobre els productes i serveis de SOSA INGREDIENTS. De manera que, si ens envia un missatge de sol·licitud d'informació per correu electrònic sobre SOSA INGREDIENTS, farem servir la vostra adreça de correu electrònic i altra informació que ens hagi subministrat per contestar a la seva petició. En aquells casos en què utilitzem la seva informació personal per informar sobre altres serveis de SOSA INGREDIENTS, li comunicarem el tipus d'enviament de què es tracta i podrà negar-se a rebre més aquest tipus de comunicacions. Així mateix, per la present, vostè consent que les seves dades siguin tractades per a les finalitats detallades, incloent aquestes accions l'enviament de comunicacions comercials electròniques per al conjunt de productes i serveis que oferim.

SOSA INGREDIENTS entén la importància de protegir la privacitat dels nens, especialment en un entorn en línia. Per això, la nostra política és no recopilar o mantenir informació de qualsevol persona de menys de 13 anys. Per protegir la intimitat dels USUARIS, queda prohibit l'enviament de qualsevol dada referent a la seva ideologia, religió, creences, origen racial, salut, i vida sexual.

SOSA INGREDIENTS reconeix la seva responsabilitat en protegir la privacitat de la seva informació personal. Si té alguna pregunta o comentari sobre la nostra gestió de la seva informació personal, posi’s en contacte amb nosaltres. També pot posar-se en contacte amb nosaltres per comunicar-nos qualsevol dubte que pugui tenir en relació amb el compliment de la nostra Política de Privacitat.

Les finalitats a què es destinen les dades de caràcter que ens proporciona és la Gestió de clients en tot el relacionat amb els nostres productes i serveis de distribució dels mateixos. En el cas de remetre'ns el seu "Currículum Vitae", la finalitat serà l'estudi dels diferents "currículum" perquè pel nostre departament de Recursos Humans es procedeixi a la selecció de personal que reuneixi un perfil idoni per incorporar-se a l'empresa. Vostè consent que les seves dades siguin d'aquesta manera tractats i no sent utilitzats per a altres usos.

DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

L'informem que vostè com a titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, n'hi haurà prou sol·licitud escrita i signada dirigida a SOSA INGREDIENTS, SL. en Carrer Sot d'Aluies s/n P.I. Sot d'Aluies 08180 Moià, Barcelona, Espanya, o enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic legal@sosa.cat, amb el següent contingut:

Si la sol·licitud s'exercita pel propi interessat haurà d'informar-la identitat del sol·licitant: Nom i cognoms de l'interessat i fotocòpia de DNI; Domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant; Petició en què es concreta la sol·licitud (accés, rectificació, cancel·lació i oposició).

En cas que exerciti els drets de rectificació o cancel·lació haurà d'indicar a quines dades es refereix i la correcció que s'ha de realitzar, si escau, aportar documents acreditatius de la petició que formula.

Si la sol·licitud s'exercita a través de representant voluntari/legal s'ha d'informar de la Identitat del representat: aportació de còpia de DNI o document equivalent; Representació conferida pel titular de les dades personals; Domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant; Petició en què es concreta la sol·licitud (accés, rectificació, cancel·lació i oposició).

En cas que exerciti els drets de rectificació o cancel·lació haurà d'indicar a quines dades es refereix i la correcció que s'ha de realitzar, si escau, aportar documents acreditatius de la petició que formula.

MESURES DE SEGURETAT

El responsable del tractament ha adoptat les mesures de seguretat suficients que garanteixen la integritat, confidencialitat, seguretat i recuperació de la informació, de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, en funció de la sensibilitat de les dades que ens proporciona. Així mateix, el responsable del tractament garanteix la confidencialitat de les Dades Personals, encara que revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

 

PRINCIPI DE QUALITAT, MENORS I REVOCACIÓ

El responsable del fitxer vetlla per mantenir la qualitat de les dades que vostè ens proporciona, assegurant que siguin adequades, pertinents i no excessives per a la finalitat legítima del tractament. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, de les Dades Personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. Els serveis de SOSA INGREDIENTS no estan destinats a menors i SOSA INGREDIENTS no sol·licita ni recull informació relativa a persones menors d'edat.

De conformitat amb el que disposa el RGPD vostè podrà revocar el consentiment en qualsevol moment. Si ens ha facilitat les seves dades personals a través de qualsevol mitjà respecte a serveis oferts per les web de SOSA INGREDIENTS o vol revocar el consentiment prestat, remeteu-nos un email a la següent adreça de correu electrònic legal@sosa.cat, o bé per correu postal a Carrer Sot d'Aluies s / n PI Sot d'Aluies 08180 Moià, Barcelona.

En cas que la nostra política de protecció de dades hagués de variar a conseqüència de canvis legislatius o de criteris emanats de l'Agència de Protecció de Dades seria convenientment informat de qualsevol variació que sigui necessària introduir per complir amb la llei.

SOSA INGREDIENTS compta amb polítiques i procediments de seguretat tecnològica i operativa per protegir la seva informació d'identificació personal davant de pèrdues, mal ús, alteració o destrucció no intencionada. El nostre personal que té accés a les dades ha estat format per mantenir la confidencialitat d'aquesta informació.

3. Política de correus Comercials

D'acord amb la LSSICE, SOSA INGREDIENTS no realitza pràctiques d'spam, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'USUARI. No obstant això, aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment per l'usuari mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili social de SOSA INGREDIENTS o a l'adreça de correu que consten en la informació general d'aquest AVÍS.

Alhora, s'informa a l'usuari que fos, al mateix temps, client de SOSA INGREDIENTS que, d'acord amb la LSSICE, les seves dades poden ser utilitzades per a enviar-li els esmentats correus comercials per via electrònica, sense el seu previ consentiment, sempre que versin sobre productes o serveis similars als que inicialment van ser objecte de contractació. No obstant això, l'USUARI / client podrà oposar-se en qualsevol moment a l'enviament d'aquests correus comercials mitjançant el mateix procediment assenyalat en el paràgraf anterior.

4. Motius d'exclusió            

SOSA INGREDIENTS es reserva el dret d'exclusió temporal o definitivament als usuaris en qualsevol dels següents supòsits. Per incompliment de qualsevol de les condicions generals d'ús establerts en el present document. Per incompliment de les lleis, la moral, i l'ordre públic i de manera especial, i a títol enunciatiu, però no limitatiu, no es permet l'ús de la web o dels nostres serveis de manera que s'incloguin (i) material que infringeixi drets d'autor no degudament autoritzats, o que infringeixi qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial, (ii) material ofensiu o que atempti contra la seguretat pública i defensa nacional, (iii) material que realitzi apologia del terrorisme, racisme, o altres conductes discriminatòries per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, (iv) material que atempti contra la joventut i la infància, en particular de tipus pornogràfic, especialment el que atempti contra menors, (v ) materials amenaçadors, difamatoris o que incitin a la violència.

De conformitat amb el que estableix la LSSI, SOSA INGREDIENTS procedirà a la interrupció del servei quan tingui coneixement efectiu de que es produeix alguna activitat il·lícita o es lesionen béns o drets de tercers.

L'exclusió de l'usuari no suposarà la renúncia de SOSA INGREDIENTS a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

5. Propietat Intel·lectual i Drets d'Autor         

Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquest web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permet, sense perjudici del que recull les presents Normes d'ús, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada a www.sosa.cat, sense autorització prèvia de SOSA INGREDIENTS. Tota la informació continguda en www.sosa.cat, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Active X, està protegida per drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a SOSA INGREDIENTS o als seus llicenciadors.

L'usuari, haurà d'utilitzar els continguts i informacions recollides a www.sosa.cat, de forma diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre que no s'elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de SOSA INGREDIENTS o de tercers, és a dir respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada a www.sosa.cat sense autorització prèvia i per escrit de SOSA INGREDIENTS queda prohibit. L'autorització per a la reproducció pot sol·licitar-se a l'adreça de correu electrònic sosa@sosa.cat. En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en www.sosa.cat ha estat introduït en la mateixa amb violació de drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem comuniqui a SOSA INGREDIENTS aquesta circumstància , remetent notificació a l'adreça de correu electrònic legal@sosa.cat, que inclogui, almenys, els punts següents: a) Nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic del reclamant. b) Dades del titular dels drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haver estat infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina www.sosa.cat. d) Declaració que la introducció dels continguts ha estat introduïda sense autorització expressa del titular dels drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual. Sense perjudici del que assenyala els paràgrafs precedents, SOSA INGREDIENTS es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en normativa vigent sobre publicitat i de drets d'autor o altres drets protectors de la propietat intel·lectual.


6. Política de Cookies          

L'informem que quan es connecta a la nostra pàgina web, l'ordinador on la tenim allotjada reconeix automàticament l'adreça IP del seu ordinador, el dia i l'hora a la qual ha entrat, a la qual ens ha abandonat, i per quines parts de la nostra pàgina web s'ha mogut. Això es fa necessari perquè el nostre ordinador tingui coneixement d'aquestes dades del seu ordinador i d'aquesta manera poder comunicar-se amb ell per enviar-li el que vostè li demani a través del seu navegador i pugui veure-ho a la pantalla. Ni el nostre ordinador ni nosaltres mateixos podem conèixer les seves dades personals si no ha estat vostè mateix el que ens els ha proporcionat.

Les cookies són petits arxius que algunes plataformes, com les pàgines web, poden instal·lar al seu ordinador. Les seves funcions poden ser molt variades: emmagatzemar les seves preferències de navegació, recopilar informació estadística, permetre certes funcionalitats tècniques, etc. De vegades, les cookies s'utilitzen per emmagatzemar informació bàsica sobre els hàbits de navegació de l'usuari o del seu equip, fins al punt, segons els casos, de poder reconèixer-ho.

Hi ha diferents tipus de galetes:

COOKIES PROPIES.- Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.

COOKIES DE TERCERS. - Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.

Algunes cookies a la pàgina web són essencials i sense elles la pàgina web no funcionaria correctament. Aquestes cookies estan configurades perquè funcionin quan s'envia un formulari, es registra o interactua amb la pàgina.

Utilitzem cookies d'anàlisi que són aquelles que ens permeten rastrejar la informació de les visites a la pàgina web de forma anònima i així millorar l'experiència de la pàgina web. Ens permeten quantificar l'origen de la visita, les pàgines vistes, les opcions que selecciona i la ruta de navegació. L'ús d'aquestes dades ens permet millorar la pàgina web. Si no està d'acord amb això, pot eliminar aquestes cookies però algunes de les funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles.

La nostra web utilitza "cookies" per millorar el servei que prestem. Aquestes "cookies" s'instal·len automàticament però no contenen cap tipus d'informació sobre vostè sinó, exclusivament, informació tècnica que permet la millor comunicació amb el nostre ordinador. Si és el cas, aquesta informació només serà tractada únicament amb caràcter global i estadístic.

Al web de SOSA INGREDIENTS cal, en tot cas, l'ús de cookies per registrar la sessió de l'usuari. Si no estan actives aquestes cookies, no serà possible accedir al seu compte.

Les cookies que utilitzem són necessàries per a la prestació dels serveis oferts per la qual cosa la seva desactivació impedeix la utilització del web amb plena funcionalitat així com dificulta la navegació de forma important. En cas de rebuig d'instal·lació de cookies no garantim la prestació dels serveis als usuaris.

També utilitzem Cookies Flash. Aquestes galetes fan més ràpid i senzill accedir a pàgines en visites successives que utilitzen la tecnologia Flash. Si esborra les galetes haurà d'afegir de nou informació cada vegada que visiti la mateixa pàgina.

DESACTIVACIÓ O ELIMINACIÓ DE COOKIES

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d'aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que estigui usant.

Notes addicionals:

• Ni aquest web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.

• Els navegadors web són les eines encarregades d'emmagatzemar les cookies i des d'aquest lloc d'efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors.

• En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes.

• En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc és una companyia adherida a l'Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d'acord amb la normativa europea. Podeu consultar informació detallada referent a això en aquest enllaç.

• Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través del correu electrònic legal@sosa.cat.

7. Links o hipervincles        

SOSA INGREDIENTS no és la titular dels altres llocs de la Xarxa als quals es pugui accedir mitjançant la utilització de links o hipervincles haguts en la WEB. En conseqüència, l'USUARI accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat als seus respectius continguts i condicions d'ús.

8. Informació sobre recursos tècnics              

SOSA INGREDIENTS proporciona als USUARIS els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís legal sobre la Política de privadesa o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment lliurement.

9. Exclusió de garanties i de responsabilitat 

SOSA INGREDIENTS no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament de la seva pàgina web ni dels productes o serveis posats a disposició de l'usuari, de manera que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

SOSA INGREDIENTS no serà responsable de la interrupció del servei, suspensió, caiguda temporal del servidor o finalització de la informació o serveis ni de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes causades per tercers o no imputables a SOSA INGREDIENTS.

SOSA INGREDIENTS no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l'absència de virus o elements en els continguts que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines, de manera que no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels mateixos.

SOSA INGREDIENTS no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, de manera que SOSA INGREDIENTS no respondrà , sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts de la seva/es pàgina/es web, sent responsabilitat exclusiva dels tercers, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets de tercers. De conformitat amb la LSSICE, SOSA INGREDIENTS no serà responsable de la informació a la qual li puguem remetre si no tenim coneixement efectiu que l'activitat o informació a la qual el remetem és il·lícita o lesiona béns o drets de tercers. S'entén que hi ha "coneixement efectiu" conforme la LSSICE quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenant la retirada o que s'impossibiliti l'accés als mateixos, o s'hagués declarat l'existència de la lesió i SOSA INGREDIENTS conegués la corresponent resolució.

SOSA INGREDIENTS no s'obliga a controlar i no controla, ni garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament dels productes o serveis posats a disposició de l'usuari per tercers allotjats fora de www.sosa.cat, de manera que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis. L'usuari respondrà dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que SOSA INGREDIENTS pogués patir com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari, de la llei o de qualsevol de les condicions generals recollides en el present acord.

10. Llei aplicable i Jurisdicció competent         

Aquestes Normes d'ús es regeixen per la Llei Espanyola. SOSA INGREDIENTS i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, si escau , pogués correspondre'ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital. Constitueix aquest contracte la expressió completa i íntegra de l'acord entre SOSA INGREDIENTS i l'usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre tots dos.

Data de publicació 25 maig 2018.